Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa w szczególności:

- Warunki korzystania ze sklepu internetowego www.colorspot.pl zwanego dalej Sklepem

- Zasady przyjmowania zamówień

- Zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta

- Warunki składania reklamacji

- Warunki przyjmowania plików graficznych.

 

Sklep internetowy COLORSPOT dostępny jest pod adresem www.colorspot.pl

 

Właścicielem oraz administratorem strony www.colorspot.pl jest firma
COLORSPOT Marcin Włosik
32-444 Głogoczów 770
woj. małopolskie
NIP PL 679-293-64-98, REGON 364730251
Nr rachunku bankowego 32 1050 1445 1000 0092 2749 9762 ING Bank Śląski.

 

Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.colorspot.pl w szczególności ich opisy, parametry, specyfikacja, właściwości oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

1 OGÓLNE WARUNKI

1.1 Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi COLORSPOT jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu wraz z późniejszymi zmianami, wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.colorspot.pl, w tym dobrowolne podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem o upoważnieniu do dokonywania zakupów oraz płatności.

1.2 Klientami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Czynności w ich imieniu mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem sklepu internetowego COLORSPOT czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

1.3 Administrator sklepu może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania ze sklepu w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego, niniejszego Regulaminu wraz z późniejszymi zmianami, zasad korzystania z Internetu, w szczególności, gdy Klient:

 1. a) dopuścił się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osób trzecich
 2. b) podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane
 3. c) nie miał prawa do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach
 4. d) swoim zachowaniem godzi w dobre imię sklepu

1.4 Sprzedawca będąc jednocześnie administratorem strony oświadcza, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.

1.5 Klientom Sklepu internetowego COLORSPOT zabrania się:

 1. a) korzystania ze sklepu w sposób niezgodny z prawem powszechnym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
 2. b) przekazywać Sprzedawcy treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione
 3. c) posługiwać się grafikami co do których nie posiada praw autorskich,
 4. d) rozsyłać lub umieszczać w ramach sklepu internetowego Sprzedawcy niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,
 5. e) korzystać ze sklepu w sposób mogący zakłócić jego funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samego sklepu lub Sprzedawcy
 6. f) udostępniać dane logowania osobom trzecim
 7. g) korzystać z treści (zdjęć, opisów, parametrów, itp.) zamieszczonych w sklepie w sposób wykraczający poza własny użytek.
 8. h) powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania ze strony internetowej www.colorspot.pl bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

2 ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zawarcia umowy ze Sprzedawcą są towary i usługi których właściwości określa Klient podczas składania zamówienia.

2.2 W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą należy założyć konto na stronie internetowej www.colorspot.pl, dokonać wyboru towarów i/lub usług wraz ze stosownymi parametrami, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty, zaakceptować końcową kwotę brutto wraz z kosztami dostawy oraz złożyć zamówienie.

2.3 Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w chwili gdy:

 1. a) płatność za całe zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego
 2. b) Klient dokona akceptacji symulacji produktu zdobionego wg zamówienia (dotyczy odzieży zdobionej na zamówienie, artykułów reklamowych, materiałów poligraficznych, innych towarów, które są produkowane wg zlecenia Klienta)
 3. c) Skompletowanie przez Sprzedającego wszystkich niezbędnych danych, materiałów, plików, wytycznych niezbędnych dla potrzeb realizacji zamówienia.

2.4 Zamówienie produktów wykonywanych według zlecenia i akceptacji Kupującego wyłącza możliwość późniejszego odstąpienia od umowy. Od zawartej umowy nie można odstąpić, a towarów nie można zwrócić jeśli Sprzedawca wykonał zlecenie prawidłowo.

2.5 Osobie fizycznej, która składa zamówienie w Sklepie sprzedawcy nie przysługuje prawo zwrotu w przypadku zamówienia towarów według własnych wytycznych np. produktów zdobionych na zamówienie

 

3 TOWAR ZE ZDOBIENIEM

 3.1 Ze względu na specyfikę procesu produkcji, w przypadku zamówień ze zdobieniem, Sprzedający ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Sprzedający ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej.

3.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

3.3 Sprzedawca informuje, iż zdjęcia lub szablony graficzne prezentujące oferowany towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy w odcieniach pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.4 Materiały graficzne, teksty i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć sprzedającemu wraz zamówieniem na podany przez sprzedającego adres e-mail lub poprzez udostępniony adres FTP.

3.5 Pliki oraz materiały produkcyjne niezbędne i konieczne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia pozostają własnością Sprzedającego i nie są udostępniane Klientowi w żadnym przypadku.

 

4 PLIKI GRAFICZNE

4.1 Nadesłania grafik należy dokonać poprzez wysłanie ich w umówiony sposób w postaci plików komputerowych we właściwym formacie.

4.2 Nadesłane pliki graficzne przez Klienta, nie są w żaden sposób sprawdzane przez Sprzedawcę w kwestiach projektowych i merytorycznych. Za błędy w nich zawarte odpowiada Klient.

4.3 Sprzedawca nie odpowiada za treść materiałów przesłanych oraz za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta. Jeżeli jednak Zamówienie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte normy obyczajowe, a zostaną one dostrzeżone przez Sprzedające, ten ma prawo odmówić jego realizacji. Odmowa może mieć miejsce nawet po wniesieniu opłaty przez Klienta.

4.4 Pliki podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w błędnym formacie.

4.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji.

4.6 Wszystkie dane przesłane do Sprzedawcy podlegają archiwizacji tylko do momentu pełnej realizacji danego zamówienia.

4.7 Finalne pliki produkcyjne są archiwizowane przez Sprzedającego bezterminowo.

4.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych. Nie ponosi również odpowiedzialności za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików.

 

5 PRZESYŁKA, CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1 Terminy realizacji dostaw określone są w zależności od towaru lub usługi i są dostępne na stronie internetowej Sklepu COLORSPOT. Terminy są przybliżone, ich długość może ulec zmianie w zależności od okoliczności niezależnych od Sklepu. W szczególności mogą to być przypadki chwilowego braku towarów na stanach magazynowych producentów, chwilowego braku wersji kolorystycznej produktu, wycofania modelu lub jego wersji kolorystycznej przez producenta towaru.

5.2 W chwili gdy Klient zamówi towar, który jest niedostępny również u producenta, zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo lub telefonicznie, po czym ma prawo zrezygnować z zakupu danego produktu, wymiany na inny lub całkowitej rezygnacji z zamówienia a Sprzedawca ma obowiązek w terminie do 7 dni zwrócić całość wpłaconej kwoty z ten przedmiot wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki na wskazane konto bankowe Klienta.

5.3 Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska ma prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska ma prawo ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji.

5.4 Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi zamówienia, koszt produktu lub usługi, koszt pakowania oraz podatek VAT, o ile w opisie produktu czy usługi nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów związanych z dodatkowymi opcjami np. opłata za wysyłkę za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostarczenia, dopłaty za wysyłkę do wielu różnych adresów i innych.

5.5 Płatności za zamówienia składane poprzez stronę internetową można dokonać:

 1. a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych np przelewy24, dotpay
 2. b) przelewem na konto bankowe Sprzedającego przy zamówieniach towarów według wytycznych Klienta na podstawie sporządzonej oferty. Produkty oznaczone są odpowiednią informacją.

5.6 Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu wysyłki towaru lub usług i przesłana drogą elektroniczną do Klienta na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

5.7 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę faktur VAT oraz faktur korygujących na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji. Sprzedawca oraz Klient zobowiązani są do przechowywania przesłanych faktur zgodnie z przepisami §6-§8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).

5.8 Przesyłka produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania danego Zamówienia.

5.9 Przesyłka zostanie przygotowana i przesłana po skompletowaniu całego zamówienia z wyjątkiem kiedy jest możliwa dostawa niektórych produktów wcześniej, a Klient z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z dostawą.

5.10 Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

5.11 W przypadku zmiany kursu EUR względem PLN powyżej 5% od dnia opublikowania cennika, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

5.12 Sklep zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen nawet w terminie jednodniowym

 

6 REKLAMACJE

6.1 Warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę reklamacji lub jest poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.colorspot.pl, w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta.

6.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

6.3 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Sprzedawca udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.

6.4 Sprzedawca ocenia zasadność reklamacji na podstawie zdjęć i opisów przesłanych przez Klienta. Gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu lub nawet zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesłania reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi.

6.5 Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości w chwili złożenia zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji przez Sklep.

6.6 W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Sprzedawca jest zobowiązany skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną.

6.7 Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory oraz detale zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta i wykonywanych na jego zamówienie.

6.8 Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek, różnych partii towarów i surowców. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Sprzedawcę odrzucone. Taka sytuacja może również mieć miejsce przy ponawianiu zamówienia.

6.9 Brak zgodności kolorów wydruku lub zdobienia z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji i jeśli taka zostanie zgłoszona zostanie przez Sprzedawcę odrzucona ze względu na różnice technologiczne ekranów oraz drukarek.

6.10 Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienie uznaje się za wykonane poprawnie:

 1. a) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
 2. b) przy cięciu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
 3. c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
 4. d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
 5. e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające +/- 5% ilości zamówionej.

Odchylenia te nie mogą być podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Sprzedawcę odrzucone.

 1. f) Tolerancja wymiarowa wynosi do +/- 10%, tolerancja kurczliwości zdobień i gramatury odzieży wynosi +/- 5%.

6.11 Za błędnie wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni, a tym samym nie może podlegać reklamowaniu.

6.12 Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę

6.13 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Klienta. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Klienta. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Klient nabywa u Sprzedawcy czysty towar - bez zdobień. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Sprzedający nie uznaje odstępstw od tej reguły.

6.14 Każdy producent, marka odzieżowa posiadają różne tolerancje dotyczące wymiarów produktów, z uwzględnieniem m.in. szerokości i długości jak również możliwej różnicy odcienia kolorystyki produktów w przypadku różnej partii produkcyjnej tego samego produktu. Tolerancja wymiarowa wynosi do +/- 10%, tolerancja kurczliwości i gramatury wynosi +/- 5%.

6.15 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.

 

7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

7.2 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania

rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać na stronie www.colorspot.pl.

7.4 Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej

niż pisemna forma.

7.5 Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy rejestracji i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.6 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7.7 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.8 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7.9 Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

7.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.11 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

7.12 Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.13 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.14 Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 7. g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 8. h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

8 RĘKOJMIA

8.1 Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

8.2 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

8.3 W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

8.4 Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 2. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8.5 Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8.6 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.7 Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 1. a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 2. b) żądać usunięcia wady.

8.8 Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.9 Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.10 W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

8.11 Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

8.12 Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający

8.13 Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

-oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,

-oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

-żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,

-żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

8.14 Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

8.15 Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

8.16 W przypadku, kiedy określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

8.17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8.18 W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

8.19 Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się zapis o prawie odstąpienia od umowy z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

8.20 Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

9 DANE OSOBOWE

9.1 Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedającego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

9.2 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkim Użytkownikom sklepu internetowego COLORSPOT przysługuje możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie Sklepu.

9.3 Dane osobowe Klientów pobierane są przez administratora będącego jednocześnie Sprzedawcą w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 1. dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,
 2. obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
 3. realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
 4. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
 5. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
 6. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 7. marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).

9.4 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

9.5 Dane osobowe Zamawiającego chronione są zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są odsprzedawane innym osobom lub instytucjom. Są one konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.

9.6 Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego -  firma COLORSPOT Marcin Włosik
32-444 Głogoczów 770, woj. małopolskie, NIP PL 679-293-64-98, REGON 364730251

9.7 Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora: colorspot@colorspot.pl

 

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.

10.2 Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientów w zakładce regulamin na stronie internetowej Sprzedającego www.colorspot.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

10.3 Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.colorspot.pl i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.colorspot.pl Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: colorspot@colorspot.pl.

10.4 Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.